Warunki i Zasady

Oto warunki i zasady, które regulują korzystanie z tej strony internetowej.

Strona internetowa jest także określana jako „my”, „nasz” lub „nas”. Odnoszą się one do niniejszej strony internetowej i powinny być tak interpretowane.

 • Oświadczenie

 • Niniejsze warunki i zasady są niezbędne do korzystania z tej strony internetowej i związanych z nią usług. Użytkownicy oświadczają i oczekuje się od nich, że przeczytali i zgodzili się na niniejsze warunki i zasady podczas korzystania ze strony internetowej.
 • Warunki i zasady są legalnie wiążącą umową (Umowa). Zgadzasz się na jej obowiązywanie w trakcie swojej działalności na stronie internetowej.
 • Ze względu na dalsze korzystanie ze strony internetowej i związanymi z nią usługami, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stosuje się to z dorozumianą zgodą na warunki. Decyzja o niezastosowaniu się do niniejszych warunków i zasad uniemożliwia użytkownikowi korzystanie z naszych usług.
 • Użytkownik przyznaje, że istnieje znaczne ryzyko w obrocie kryptowalutami i innymi powiązanymi instrumentami.
 • Użytkownik przyznaje, że zachowujemy wyłączną dyskrecję służenia każdemu, kto ma dostęp do strony internetowej.
 • Każda osoba korzystająca z naszych usług przyznaje, że ukończyła osiemnaście lat (18). Warunki i zasady stanowią podstawę porozumienia prawnego, którego nie mogą zawrzeć małoletni. Nie zamierzamy sprzedawać naszych usług osobom poniżej osiemnastego (18) roku życia.
 • Zakres umowy

 • Umowa jest wiążącym dokumentem prawnym, który stanowi punkt odniesienia dla dostępu do strony internetowej i/lub naszych usług. Nie będziemy zapewniać usług nikomu, kto nie akceptuje umowy. Umowa jest nadrzędna w stosunku do wszystkich innych umów zawieranych w tym samym czasie ze stroną internetową.
 • Dokonywanie przyszłych zmian w tym dokumencie jest naszym wyłącznym prawem. Będziemy starać się powiadomić Cię o zmianach, które wpływają na sposób, w jaki będziemy zapewniać usługi naszym użytkownikom. Użytkownik ma prawo przejrzeć takie zmiany i zrozumieć ich następstwa przy dalszym korzystaniu z niej.
 • Warunki świadczenia usług

 • Zapewniamy naszym użytkownikom wymianę kruptowalut i inne powiązane z tym usługi. Zachowujemy pełną dyskrecję, w związku z użytkownikami, którym zapewniamy nasze usługi.
 • W celu uzyskania dostępu do naszych usług, strona internetowa wymaga podania danych rejestracyjnych. Informacje obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, dane karty kredytowej i adres. Wymagamy kompletnych i dokładnych informacji od naszych użytkowników, żeby móc zapewniać im pełnię naszych usług.
 • Będziemy mieć wyłączne prawo do odrzucenia danych osobowych, które uznamy za fałszywe, niedokładne lub niekompletne. Użytkownicy nie mają możliwości odwołania się w przypadku niemożności korzystania z naszych usług z powodu problemów, które sami spowodowali.
 • Ustalamy i zastrzegamy pełną dyskrecję związaną z kryteriami informacji potrzebnych przy rejestracji w naszym serwisie.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzję któregokolwiek z naszych zewnętrznych partnerów o odmowie świadczenia usług z dowolnej przyczyny.
 • Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niektórych usług abonamentowych na naszej stronie internetowej, działających na podstawie umowy. Te usługi abonamentowe nie są gwarantowane i niektóre mogą wymagać uiszczenia opłat abonamentowych. Obejmują one wiadomości e-mail i inne istotne treści rynkowe.
 • Część z treści subskrypcji pochodzi od naszych partnerów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości w tych treściach.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treści naszej subskrypcji. Użytkownicy nie mogą traktować treści jako bezpośredniego doradztwa inwestycyjnego. Każdy użytkownik, który podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie zawartości wynikającej z subskrypcji, robi to na własne ryzyko.
 • Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z naszej subskrypcji. Aby dokonać zmian, skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail.
 • Razem z naszymi partnerami zewnętrznymi, będziemy oferować określone produkty i usługi sprzedawane na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie dowolność w oferowaniu tych produktów i usług.
 • W przypadku niektórych produktów użytkownicy będą musieli dostarczyć informacje na formularzach zamówień. Te produkty i usługi pochodzą od nas lub naszych partnerów zewnętrznych.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne niedokładne opisy produktów lub usług, zamieszczanych przez nas lub strony trzecie. Fakt, że pojawiają się na naszej stronie internetowej, nie daje gwarancji co do ich zdatności do sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu użytkownika do wymienionych produktów lub usług.
 • Przyznanie Licencji

 • Rejestracja na tej stronie daje jedną, ograniczoną licencję na dostęp do witryny. Dostęp ten jest niezbywalny i obejmuje treści, produkty i usługi oferowane na stronie.
 • Nabywana licencja jest ograniczona i możliwa do cofnięcia. Mamy prawo do unieważnienia licencji z powodów, które uznajemy za odpowiednie w dowolnym momencie twojego dostępu do niej.
 • Treści na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i odpowiednimi przepisami. Użytkownicy nie mogą powielać, odtwarzać, ani w żaden sposób przekazywać treści jako własnych, w celach komercyjnych.
 • Licencja nie daje żadnemu użytkownikowi prawa do korzystania z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych w celu ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony internetowej i związanych z nią usług. Nie wolno Ci wykorzystywać swojej licencji do realizacji niewspółmiernych celów na naszych systemach z dowolnych pobudek.
 • Prawa do edycji

Zachowamy wyłączne prawo do dodawania, usuwania lub zmiany treści na tej stronie. Nie jesteśmy zobowiązani do uprzedniego powiadamiania kogokolwiek o korzystaniu z naszego prawa do edycji.

 • Prawa Własności

 • Posiadamy i będziemy w pełni korzystać z praw własności do treści na naszej stronie internetowej. Te prawa własności w postaci praw autorskich, znaków towarowych i własności intelektualnej nie mogą być naruszane przez osoby nieupoważnione. Żadna osoba ani podmiot nie może naruszać naszych praw własności i praw naszych partnerów.
 • Żadna osoba nie może systematycznie lub w inny sposób pobierać treści z naszej strony internetowej z dowolnym zamiarem, w tym między innymi, do osiągnięcia zysków w sposób nielegalny, bez naszej uprzedniej zgody.
 • Licencje udzielane naszej stronie internetowej nie przyznaje użytkownikowi automatycznych praw własności do treści, które przegląda w trakcie korzystania z tej strony. Fakt, że jakiekolwiek treści mogą być przeglądane przez użytkownika lub odwiedzającego, nie oznacza rezygnacji z naszych praw własności, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.
 • Kopiowanie treści z tej strony w celu powielania, w tym treści zastrzeżonych, jest zabronione, chyba że jest to przez nas autoryzowane. Żadne media nie mogą oprawiać naszych treści w swoich produktach bez uprzedniej zgody.
 • Użytkownicy zgadzają się respektować nasze prawa własności w ich udostępnianiu i zaprzestać wszelkich takich działań, jeśli zwrócimy im uwagę.
 • Podejmujemy odpowiednie działania, w tym między innymi postępowania sądowe, w celu egzekwowania naszych praw własności i dochodzenia odszkodowania za wszelkie naruszenia.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek produkty lub usługi, które otrzymasz na stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych zewnętrznych dostawców usług, spełnią którekolwiek z poniższych warunków:

 • Pożądany poziom wydajności w momencie zakupu takich produktów lub usług.
 • Pożądane nieprzerwane korzystanie z usługi lub terminowe dostawy.
 • Twoje oczekiwania co do wiarygodności informacji i wyników osiągniętych na strony internetowej.
 • Pożądany poziom dokładności w przypadku, gdy użytkownik korzysta z informacji dostarczonych przez nas lub naszych dostawców zewnętrznych.
 • Twoje oczekiwania, że nasze treści lub treści naszych stron trzecich będą wolne od błędów, lub nieścisłości.

Informacje z tej strony internetowej nie są doradztwem inwestycyjnym. Nie gwarantujemy rzetelności i dokładności wyników, jeśli użytkownik zdecyduje się na wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie do celów inwestycyjnych. Nie pobieramy żadnych opłat za usługi na naszej stronie internetowej. Użytkownicy nie powinni traktować regularnej dostępności do naszej strony jako gwarancji, zapewniającej dostępności wybranych towarów lub usług.

Użytkownicy pobierają informacje z naszej strony internetowej na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika, który poniesie jakiekolwiek szkody w oprogramowaniu swojego komputera w wyniku pobierania treści z naszej strony internetowej. Nie możemy zagwarantować, że pobrane treści nie będą zawierać złośliwego oprogramowania, które może być szkodliwe dla twojego komputera.

 • Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi za szkody z tytułu utraty zysków i innych strat niematerialnych (nawet, jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód) w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo w następujących przypadkach:

 • Twoja niezdolność do wykorzystania jakichkolwiek treści na naszej stronie internetowej, w tym treści naszych partnerów zewnętrznych.
 • Odmowy świadczenia usług na naszej stronie internetowej lub przez naszych partnerów zewnętrznych.
 • Koszty związane z zakupem produktów lub treści na naszej stronie internetowej.
 • Nieautoryzowane modyfikowanie Twoich danych osobowych przez osoby lub podmioty z zewnątrz, które popełniają dowolną liczbę wykroczeń w celu uzyskania dostępu do Twoich danych bez zezwolenia.

Użytkownicy zwolnią nasze usługi oraz usługi stron trzecich od zobowiązań wynikających z powyższych problemów w możliwie najszerszym zakresie.

Każde naruszenie, którego nie można ograniczyć na mocy tej klauzuli, jest w każdych okolicznościach maksymalnie ograniczone (BITCOIN REVOLUTION). Zgadzasz się być związany tą klauzulą ograniczenia jako podstawową częścią ciągłego świadczenia naszych usług.

 • Ostrzeżenie prawne

Wszelkie działania podejmowane jawnie lub potajemnie, które usiłują przeszkodzić w funkcjonowaniu tej strony internetowej, są nielegalne.

Podejmiemy zdecydowane kroki prawne i użyjemy całej siły prawa, by pociągnąć za sobą osoby łamiące prawo przed oblicze sprawiedliwości.

Wyczerpiemy wszystkie środki odwoławcze w prawie cywilnym i karnym, aby takie działania zostały ukarane.

 • Informacje poufne

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony poufnych informacji naszych użytkowników przez okres obowiązywania umowy. Nie będziemy wykorzystywać poufnych informacji, które udostępniają nam użytkownicy, wykraczając poza zakres, w jakim takie informacje są udostępniane na podstawie niniejszych Warunków i Zasad.

Informacje poufne oznaczają wyłącznie informacje, które odnoszą się do danych osobowych użytkownika o oznaczeniu poufnym lub mogą zostać uznane za poufne w wyniku uzasadnionego ich badania. Nie zawiera informacji, które są:

 • Wiedzą publiczną i nie byłyby racjonalnie rozumiane jako poufne.
 • Pochodzą od strony trzeciej i są uzyskiwane bez naruszania jakiejkolwiek umowy ujawnienia strony trzeciej z użytkownikiem.
 • Opracowany niezależnie przez nas, bez naruszania nadrzędnej poufności.
 • Odszkodowanie

 • Użytkownik zgadza się, że wszelkie naruszenia prawa z jego strony pociągają za sobą obowiązek odszkodowania dla nas za wszelkie koszty prawne, które pojawią się w związku z takimi naruszeniami.
 • Użytkownik nie może wymagać od nas odpowiedzialności za odszkodowanie za wszelkie koszty prawne, związane ze ściganiem wszelkich domniemanych naruszeń popełnionych przez nas lub innych użytkowników witryny.
 • Użytkownik zobowiązuje się wyłączyć nas i nasze firmy partnerskie, partnerów i personel z takich roszczeń odszkodowawczych.
 • Witryny stron trzecich

Użytkownik zgadza się nie pociągać nas do odpowiedzialności za żadne problemy z dostępem do strony internetowej osób trzecich, o których może być mowa na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność lub ich brak. Użytkownik nie będzie pociągał nas do odpowiedzialności za treści, zasady lub inne materiały, które mogą spowodować szkodę na takich stronach internetowych. Użytkownicy uzyskują dostęp do witryn stron trzecich na własne ryzyko i ponosi samodzielną odpowiedzialność za takie działania.

 • Polityka prywatności

Polityka prywatności na tej stronie internetowej reguluje korzystanie z informacji dostarczonych przez użytkowników. Wykorzystamy dane osobowe objęte polityką prywatności. Użytkownicy muszą zapoznać się z Polityką prywatności dotyczącą materiałów, które przesyłają na naszą stronę. W dowolnym przypadku sprzeczności pomiędzy polityką prywatności a warunkami i zasadami są uznawane na korzyść warunków i zasad.

 • Wybór prawa i miejsca

 • Niniejsze warunki i zasady będą interpretowane z poszanowaniem przepisów dotyczących umów, czynów niedozwolonych i ochrony danych.
 • W przypadku jakichkolwiek sporów użytkownik zobowiązuje się negocjować ze stroną internetową w celu znalezienia polubownego rozwiązania, zanim skorzysta z innych środków zaradczych.
 • Jeśli uważasz, że negocjacje nie będą w Twoim najlepszym interesie, zgadzasz się złożyć spór/roszczenie do (BITCOIN REVOLUTION) w celu rozstrzygnięcia sprawy.

Załącznik dotyczący ochrony danych